Sväté omše počas týždňa

Spovedáme, okrem nedele, 1/2 hodinu pred sv. omšami vonku pri zvonici.

Pondelok

8.30 dôchodci

17.30

18.30

Utorok

8.30 dôchodci

17.30

18.30

Streda

8.30 dôchodci

17.30

18.30

Štvrtok

8.30 dôchodci

12.30-17.30 adorácia

17.30

18.30

Piatok

8.30 dôchodci

17.30

18.30

Sobota

8.30 dôchodci

17.30 nedeľná

18.30 nedeľná

Nedeľa

8.00 dôchodci

9.00

10.00

11.00

18.00

19.00

Farské oznamy

Pripomíname, že dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši je stále v platnosti, a teda účasť na sv. omši je dobrovoľná a nezaväzuje vo svedomí. K dispozícii sú naďalej aj priame prenosy sv. omší.

7. veľkonočná nedeľa 24.05.2020

Pokyny počas slávenia sv. omše

Všetkých prosíme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

  • do kostola prichádzajte s rúškom na tvári a nesnímajte si ho počas celého pobytu v kostole. Ak používate respirátor s výdychovým ventilom, tento si ešte prekryte rúškom. Ak potrebujete zakašľať, urobte tak v rúšku do vreckovky alebo do ohnutého lakťa;
  • pri vstupe do kostola určený usporiadateľ vám vydezinfikuje ruky. V prípade potreby bude dezinfekcia k dispozícii aj na stolíku pri vchode do kostola a v sakristii;
  • v kostole zaujmite vyznačené miesta. Miest je približne pre 130 osôb. Chór, miestnosť pre deti a spovednice sú uzamknuté. Po naplnení kapacity, môžete zostať stáť aj pred kostolom v 2-metrových rozostupoch, alebo využiť ďalšiu sv. omšu;
  • počas sv. omše: si nedávajte znak pokoja, ani nepoužívajte sväteničky; sv. prijímanie dostanete na ruku: ku kňazovi pristúpte v 2-metrových rozostupoch. Ukáže vám Telo Kristovo. Vy ho prijmete do ľavej ruky. Pravou si na kraji nadvihnete rúško, prijmete sviatosť a rúško si napravíte. Na sv. prijímanie môžu prichádzať aj ľudia zvonku, ak zachovajú 2-metrové rozostupy;
  • úmysly, ktoré ste si nahlásili, budeme prednášať pri sv. omši o 18.30;
  • pred ani po sv. omši sa nemodlia žiadne modlitby. Prichádzajte načas (max. 5-10 minút pred začiatkom). Ak nasleduje ďalšia sv. omša, dajte priestor ostatným a nezostávajte v kostole. Na modlitbu využite čas mimo sv. omší, keď je kostol otvorený.

Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov