Skip to main content

Prvé sväté prijímanie

K prvému sv. prijímaniu môže pristúpiť každý kresťan, ktorý je pokrstený, dokáže spoznať a oľutovať svoje hriechy, vie sa vyspovedať a rozlíšiť obyčajný chlieb a víno od Kristovho Tela a Krvi.

V zásade rozlišujeme 2 vekové hranice pre prípravu k prvému sv. prijímaniu:

  • deti od veku rozoznávania, zvyčajne v 3. ročníku ZŠ a staršie (do 14 rokov), sa zúčastňujú prípravy v kostole a na fare (nie v škole!) počas školského roka; 

  • mládež nad 14 rokov a dospelí. V takomto prípade je potrebné kedykoľvek prísť osobne na farský úrad v úradných hodinách a dohodnúť sa na individuálnej príprave s kňazom.

Podmienky k prihláseniu detí na prípravu

●   pravidelná modlitba a účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok);
●   dieťa býva na území farnosti Martin – Sever (sídliská: Sever, Košúty I a II, Záturčie, Staré Záturčie a Nový Martin) alebo navštevuje školu na území farnosti (katolícka A. Bernoláka, A. Stodolu, BellAmos, Dubčekova, Hurbanova, Zanovita);
●   dieťa absolvovalo už 2 roky náboženskej výchovy v škole a aj v tomto šk. roku je prihlásené na náboženstvo;
●   účasť na farskej katechéze, ktorá začne v októbri;
●   rodičia budú v príprave detí aktívne spolupracovať s kňazmi.

Počas prípravy

●   deti s rodičmi celoročne vypracovávajú pracovné listy a vedú si zošit s myšlienkami z nedeľného evanjelia alebo kázne;
●   deti a aspoň jeden rodič sa zúčastňujú katechéz, ktoré budú jedenkrát mesačne v utorok o 17.00. Termíny sa upresnia v októbri;
●   deti sa budú pravidelne zúčastňovať na nedeľných sv. omšiach. Pozývame predovšetkým na detskú sv. omšu, ktorá bude od októbra každú nedeľu o 10.30;
●   pred prvým sv. prijímaním deti aspoň 3x pristúpia k sviatosti zmierenia podľa rozpisu, ktorý deti dostanú počas katechézy.

Cieľ prípravy

Farská katechéza k prvému sv. prijímaniu slúži k tomu, aby sa dieťa čo najlepšie pripravilo na prijatie Ježiša Krista v Eucharistii. Na záver prípravy by dieťa malo:
–    byť pokrstené, vedieť vyznať svoju vieru, viesť primeraný život viery svojmu veku a ovládať základné kresťanské modlitby;
–    vedieť rozoznať dobré a zlé skutky, spoznať svoje hriechy na základe desiatich Božích prikázaní, oľutovať ich a vedieť sa z nich vyspovedať;
–    vedieť rozoznať obyčajný chlieb a víno od Božieho Tela a Krvi.

Termín prvého sv. prijímania

Počas uplynulých rokov sa osvedčilo prvé sv. prijímanie v menších skupinkách:
1. Komornejšia atmosféra, ktorá napomáha lepšiemu sústredeniu.
2. Deti sedia so svojimi najbližšími: otcom, mamou, súrodencami.
3. Viac detí sa zapojí do slávnostnej liturgie.

Predbežné termíny prvého sv. prijímania sú: 4., 5., 11., 12. máj 2024 o 10.30. Rodičia si sami zvolia voľný termín, na ktorý prihlásia deti na záver prípravy.

Prihláška na prvé sv. prijímanie

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie detí je pre školský rok 2023/2024 uzavreté. Momentálne už prebieha príprava.

V prípade záujmu, môžete dieťa prihlásiť pred začiatkom budúceho školského roka. O termíne prihlasovania informujeme v kostole prostredníctvom Farských oznamov a na internete. Upozorňujeme, že o prvom sv. prijímaní škola neinformuje, ani nie je možné prihlásiť dieťa prostredníctvom školy (ani katolíckej).