Skip to main content

Prvé sväté prijímanie

K prvému sv. prijímaniu môže pristúpiť každý kresťan, ktorý je pokrstený, dokáže spoznať a oľutovať svoje hriechy, vie sa vyspovedať a rozlíšiť obyčajný chlieb a víno od Kristovho Tela a Krvi.

V zásade rozlišujeme 2 vekové hranice pre prípravu k prvému sv. prijímaniu:

  • mládež nad 14 rokov a dospelí. V takomto prípade je potrebné kedykoľvek prísť osobne na farský úrad v úradných hodinách a dohodnúť sa na individuálnej príprave s kňazom.

  • deti od 3. ročníka ZŠ a staršie (do 14 rokov), sa zúčastňujú prípravy v kostole a na fare (nie v škole!) počas školského roka. Je možné ich prihlásiť ešte na konci 2. ročníka po vyhlásení vo farských oznamoch. Zväčša v mesiacoch jún – august, aby sme potom mohli začať s prípravou.

Prihlasovanie detí na 1. sv. prijímanie v šk. roku 2022/23 je v našej farnosti uzavreté, nakoľko už prebieha farská katechéza.

Podmienky k prihláseniu detí na prípravu

–    pravidelná modlitba a účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok;
–    dieťa býva na území farnosti Martin – Sever (sídliská: Sever, Košúty I a II, Záturčie, Staré Záturčie a Nový Martin) alebo navštevuje školu na území farnosti (katolícka A. Bernoláka, A. Stodolu, BellAmos, Dubčekova, Hurbanova, Zanovita);
–    dieťa absolvovalo už 2 roky náboženskej výchovy v škole a aj v tomto šk. roku je prihlásené na náboženstvo;
–    účasť na farskej katechéze, ktorá začne v októbri;
–    rodičia budú v príprave detí aktívne spolupracovať s kňazmi.

Farská katechéza obsahuje:

  • deti s rodičmi celoročne vypracovávajú pracovné listy a vedú si zošit s myšlienkami z nedeľného evanjelia alebo kázne;
  • deti a aspoň jeden rodič sa zúčastňujú katechéz v pastoračnom centre. Termíny sa upresnia v októbri;
  • deti sa budú pravidelne zúčastňovať na nedeľných sv. omšiach;
  • pred prvým sv. prijímaním deti aspoň 3x pristúpia k sviatosti zmierenia podľa rozpisu, ktorý deti dostanú počas katechézy.

Cieľ prípravy

Farská katechéza k prvému sv. prijímaniu slúži k tomu, aby sa dieťa čo najlepšie pripravilo na prijatie Ježiša Krista v Eucharistii. Na záver prípravy by dieťa malo:
–    byť pokrstené, vedieť vyznať svoju vieru, viesť primeraný život viery svojmu veku a ovládať základné kresťanské modlitby;
–    vedieť rozoznať dobré a zlé skutky, spoznať svoje hriechy na základe desiatich Božích prikázaní, oľutovať ich a vedieť sa z nich vyspovedať;
–    vedieť rozoznať obyčajný chlieb a víno od Božieho Tela a Krvi.

Termín prvého sv. prijímania

Počas uplynulých dvoch rokov sa osvedčilo prvé sv. prijímanie v menších skupinkách:
1. Komornejšia atmosféra, ktorá napomáha lepšiemu sústredeniu.
2. Deti sedia so svojimi najbližšími: otcom, mamou, súrodencami.
3. Viac detí sa zapojí do slávnostnej liturgie.

Predbežné termíny prvého sv. prijímania sú: 22., 23., 29., 30. apríl 2023. Rodičia si zvolia voľný termín, na ktorý prihlásia deti na záver prípravy.