Liturgia. Adorácia. Modlitba. Chvály.

Projekt úpravy presbytéria

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie


Vízia projektu

Postup realizácie

Milí farníci i všetci, ktorým záleží na našom Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Od stavby kostola, ktorá začala v roku 1990, uplynulo mnoho rokov. Mnohí si pamätáte prvú polnočnú sv. omšu 24. decembra 1993 i posviacku kostola 15. mája 1994 banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom.

Ako čas plynul, farnosť sa vzmáhala. Postupne sa postavila fara a pastoračné centrum. Zmeny sa dotkli aj zariadenia v kostole. Spovedanie v „žiletkách“ a na kľačadlách nahradili spovednice, stoličky z kinosály a rybárske skladacie stoličky nahradili lavice, vo zvonici sa rozozvučali zvony.

Provizórium, ktoré v kostole zostalo, je organ a to najsvätejšie miesto, ktoré kostol má, kde prebýva Ježiš v Eucharistii – presbytérium.

Ako pomôcť?

Biskupský úrad v Žiline povolil na tento cieľ 12 mimoriadnych zbierok vo farnosti.

Prispieť môžete:

 • priamo v kostole počas mimoriadnej zbierky, ktorá bude vždy na tretiu nedeľu v mesiaci;

 • Osvetlenie presbytéria:

  ZREALIZOVANÉ

 • Osvetlenie kostola:

  ZREALIZOVANÉ

 • Vitrážové okná – kríž:

  ZREALIZOVANÉ

 • Premiestnenie sochy:

  ČAKÁ NÁS

 • Omietka prednej steny:

  ZREALIZOVANÉ

 • Maľovka prednej steny:

  REALIZUJE SA

 • Zakúpenie drevených prvkov:

  ZREALIZOVANÉ

 • Montáž drevených prvkov:

  REALIZUJE SA

 • Osadenie oltára:

  ČAKÁ NÁS

 • Osadenie ambony:

  ČAKÁ NÁS

 • Osadenie svätostánku:

  ČAKÁ NÁS

 • Osvetlenie kríža:

  ČAKÁ NÁS

 • Úprava bočných oltárov:

  REALIZUJE SA

 • Osadenie sochy Cyrila a Metoda:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Omietka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Maľovka zvyšných stien kostola:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • Výmena dlažby:

  ZATIAĽ NEREALIZUJEME

 • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami

 • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:

IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956

 • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Foto osádzania vitrážových okien

   Opis obnoveného presbytéria

   Sedadlo pre kňaza – sedes má naznačovať úlohu predsedajúceho kňaza „predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu“ (čl. 310 VSRM).
   Sedes má byť umiestnený oproti ľudu v čele presbytéria, „ak tomu neprekáža stavba kostola alebo iné okolnosti, napr. ak by bolo pre veľkú vzdialenosť sťažené spojenie medzi kňazom a zhromaždením veriacich, alebo ak je svätostánok uprostred, vzadu za oltárom“. Ak by bol sedes v našom kostole umiestnený v strede, takto by bolo skutočne sťažené spojenie medzi kňazom a zhromaždením veriacich. Vzhľadom k umiestneniu oltára a svätostánku a pre veľkú vzdialenosť veriacich by celebranta nebolo vôbec vidieť. Preto miesto pre kňaza bude stavebne prispôsobené na pravej strane tak, aby spojenie kňaza s veriacimi bolo rešpektované. Takto môžu navzájom udržiavať kontakt počas celého slávenia bez ohľadu na to, či kňaz stojí, sedí, príp. kľačí.

   Oltár bude umiestnený v centre presbytéria, keďže „je stredom vzdávania vďaky, ktoré sa uskutočňuje Eucharistiou“ (VSRM 296; 299).
   Bude zhotovený z pevného materiálu – vymurovaný. Oltárna menza je navrhnutá z bieleho kameňa, oblého tvaru, hrubá 5 cm oddelená od podstavy oltára. Oblý tvar oltára je navrhnutý vzhľadom na celkový tvar kostola, ktorý je elipsoidného tvaru. Päta oltára, ktorou je spojený so zemou je minimálna (cca 0,5 m) a zaoblenie je vykonzolované na každú stranu v šírke 1,25 m. Vzniknutý tvar môže niektorým pripomínať obetnú misku.

   Ambona sa bude nachádzať vľavo od oltára. Je navrhnutá jednotným štýlom spolu s oltárom, aby sa zvýraznila požiadavka II. vatikánskeho koncilu dvoch stolov: stôl Božieho slova a stôl Božieho chleba(VSRM 28).
   Rovnako bude vymurovaná, na vrchu bude umiestnená presahujúca 5cm hrubá kamenná platňa oblého tvaru oddelená od podstavy.

   Svätostánok má byť umiestnený „na najčestnejšom, označenom, viditeľnom a náležite vyzdobenom mieste kostola prispôsobenom na modlitbu“ (VSRM 314).
   Svätostánok bude zhotovený z veľmi hrubého, matného, nepriehľadného materiálu. Bude umiestnený v centrálnej časti presbytéria, vyvýšený o 4 schody. Takto bude zabezpečená jeho dobrá viditeľnosť. Schody zabezpečujú pohodlnosť prístupu k nemu a zároveň bezpečnostný únikový východ, ktorý je umiestnený vzadu, zostáva v prípade nebezpečia pohodlne dosiahnuteľný veriacim. Pre centrálne umiestnenie svätostánku napovedajú aj pastoračné dôvody. V našom meste sa nachádza veľa nepokrstených ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej viere, a taktiež je tu značná komunita evanjelikov augsburského vyznania. Preto je potrebné viditeľne rozlíšiť rozdiel medzi katolíckym kostolom a kostolmi iných vyznaní, ktorým je samozrejme svätostánok. Centrálnym umiestnením veriaci vnímajú nielen do akého kostola vstúpili, ale aj, kto je centrom ich života.

   Oltárny kríž a sviece. „Na oltári alebo blízko neho  má byť umiestnený kríž s podobou ukrižovaného Krista“ (VSRM 117).
   Kríž bude zhotovený z dreva. Na ňom sa bude nachádzať korpus štandardného tvaru. Podstava pod krížom bude zhotovená z rovnakého kameňa ako oltárna menza.

   Patrocínium – socha Sedembolestnej Panny Márie.
   Drevená plastika – Pieta od autora J. Šímu je navrhnutá na umiestnenie v ľavej časti presbytéria, pretože odtiaľ pohľad Márie smeruje do kostola na veriacich. Vpravo bude umiestnené súsošie sv. Cyrila a Metoda, patrónov Žilinskej diecézy. Jeho umiestnenie je navrhnuté nižšie a je vzhľadom menšie ako socha Sedembolestnej, pretože nejde o patrónov kostola. Svojim umiestnením však dotvárajú symetriu, ktorá je vtlačená do celej architektúry kostola.

   Krstiteľnica. „Každý farský kostol má mať krstný prameň“ (CIC, kán. 858 §1).
   Krstiteľnica spolu s veľkonočnou sviecou – paškálom – je umiestnená vľavo od ambony tak, aby tvorila s ambonou jeden celok, pretože je významnou časťou vysluhovania sviatostí je čítanie Božieho slova.

   Ostatné zariadenie presbytéria.
   Lavice pre miništrantov budú umiestnené za ambonou v troch radoch tak, aby nezasahovali do priestoru za oltárom. Na vyvýšenom mieste za sedadlami bude umiestnený abak, symetricky na druhej strane bude umiestnený pult na uloženie evanjeliára.

   Výzdoba presbytéria.
   Ako materiál bude použité drevo, ktoré celý interiér viac zútulní. Odtieň dreva je podobný odtieňu lavíc. Drevené olemovanie veľkého kríža s vitrážou je navrhnuté tak, aby ho zvýrazňovalo, nakoľko už aj teraz je dominantným prvkom. Kostol má oblé tvary, preto sú použité mäkké oblé línie. Po stranách kríža sú navrhnuté drevené lakované hranoly, rôznej veľkosti. Hranoly pripomínajú boží ľud stojaci a kľačiaci pod krížom, ktorý sa utieka k Pánovi. Drevené hranoly tvoria moderný chrámový motív až organový. Dlažba by mala byť sivá, hnedosivá – svetlejší až stredne tmavý odtieň. Oblúkové schodiskové stupne na presbytérium a ku svätostánku plánujeme biele, čím vzniká kontrast medzi tmavšou plochou – podlahou presbytéria a bielymi schodiskovými stupňami. Týmto bude dotvorené celé presbytérium. Bočné oltáre, nakoľko nezodpovedajú liturgii po II. vatikánskom koncile, budú nahradené dreveným rámom a kľačadlom rovnakého materiálu ako hranoly v presbytériu. Rekonštrukcia bočných oltárov je navrhnutá vzhľadom na vyjadrenie biskupského úradu č. 919/2018-3, v ktorom bolo odporúčané záležitosť doriešiť v spojení s celkovou úpravou presbytéria.


   Užitočné odkazy

   Farnosť sv. Martina

   Martin

   Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

   Vojenská farnosť sv. Martina

   Martin - Podháj

   Duchovná služba

   Univerzitná nemocnica Martin

   Centrum univerzitnej pastorácie

   Martin

   RKC Farnosť Martin - Sever
   +421950428128 | fara@martinsever.sk

   Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

   ochrana osobných údajov