• KRST

  • BIRMOVANIE

  • EUCHARISTIA

  • ZMIERENIE

  • POMAZANIE CHORÝCH

  • POSVÄTNÝ RÁD

  • MANŽELSTVO

Nemocničná duchovná služba

Duchovná služba na klinikách UNM je zabezpečovaná duchovným správcom UNM. 

Pacienti sa nahlasujú sami alebo požiadajú o nahlásenie zdravotnú sestru, rodinu alebo inú osobu, ktorá kontaktuje duchovného:

• rím.-kat. kňaz: 043 4203 428 (záznamník vnútornej linky UNM), 0908 479 735 (non stop). 
• gr.-kat. kňaz: 0908 251 573 
• evanjelická fara: 043/413 21 54, 043/423 92 91

Okrem toho možno požiadať o duchovnú službu písomne: odkazom vhodeným do pokladničky v kaplnke
Odkaz musí obsahovať: Meno a priezvisko pacienta, kliniku na ktorej sa lieči, číslo dverí, príp. poschodie na ktorom leží. Do odkazu je dobré uviesť akú službu pacient požaduje, príp. informácie, ktoré môžu byť duchovnému užitočné pri poskytovaní pomoci.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov