Sviatosť krstu

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich.

 

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

  • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
  • vek aspoň 16 rokov
  • katolík, pobirmovaný
  • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
  • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

  • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom

Z uvedeného vyplýva, že svedok krstu nemôže byť:
1. Katolík, ktorý nespĺňa potrebné podmienky uvedené vyššie (tento má možnosť dohodnúť sa na doplnení sviatostí po absolvovaní predpísaných náuk).
2. Nekatolík ako svedok krstu, ak by bol pri krste sám bez katolíckeho krsteného rodiča.


Termíny krstov

Jún 2022:   04.06.   05.06.   25.06.   26.06.

Júl 2022:   02.07.   16.07.   17.07.   30.07.   31.07.

August 2022:   13.08.   14.08.   27.08.   28.08.

September 2022:   10.09.   11.09.   17.09.   18.09.

Október 2022:   01.10.   02.10.   15.10.   16.10.   29.10.   30.10.

V sobotné termíny krstíme mimo sv. omše o 10.30.

V nedeľné termíny krstíme počas sv. omše, ktorá je o 10.30.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov