Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

EUCHARISTICKÁ HODINA

Milí farníci nielen z farnosti Martin – Sever, ale všetci, ktorí máte radi náš kostol a radi do neho prichádzate. Chceli by sme vám ponúknuť členstvo v duchovnom spoločenstve „Eucharistická hodina“. Toto spoločenstvo vo svojej diecéze založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Otec arcibiskup je ochotný prijať do tohto spoločenstva aj veriacich, ktorý sa zapíšu vo farnosti Martin – Sever. Ak by časom aj náš diecézny biskup založil niečo podobné, spoločenstvo „Eucharistická hodina“ by automaticky prešlo do diecézneho spoločenstva. Kto má záujem o členstvo v tomto spoločenstve, stačí jednoducho zájsť po ktorejkoľvek sv. omši do sakristie a zapísať sa.

Členovia spoločenstva sa snažia prežiť aspoň pol hodinu s Ježišom v Bohostánku každý týždeň, minimálne však raz za mesiac. Žiadne konkrétne modlitby nie sú záväzné. Ak je vo farnosti viac členov, je dobré, aby sa snažili o spoločnú adoráciu, alebo si rozdeľujú služby tak, aby mohol byť kostol častejšie otvorený pre ďalších veriacich.

Členstvo vzniká zapísaním do matriky členov, ktorá je vedená na arcibiskupskom úrade v Olomouci a do zoznamu členov vedeným farským úradom v Martine – Sever. Každý prijatý člen dostane členskú knižku, ktorá ponúka niekoľko adoračných pobožností a jednotlivých modlitieb. Na pokrytie nákladov spojených s jej tlačou sú členovia žiadaní o jednorazový príspevok 5 eur.

Počas adorácie si každý môže vybrať z ponúkaných modlitieb v členskej knižke, taktiež môže čítať úryvky zo Svätého písma, zvlášť z evanjelia, a rozjímať o nich, alebo sa modliť vlastnými slovami, či mlčky prežívať blízkosť Boha, hľadieť na Ježiša ukrytého v Oltárnej sviatosti a vedieť, že on sa pozerá na nás. Členovia sa snažia rásť v osobnom priateľstve s Pánom Ježišom. Nielenže sa tešia na dôverné chvíle v modlitbe s ním, ale myslia na neho aj počas dňa pri svojej práci. Jednoducho sa mu snažia páčiť celým svojim životom. Eucharistia uchovávaná vo svätostánku je plodom najsvätejšej obety svätej omše, preto sa členovia – podľa svojich možností – snažia byť na svätej omši častejšie, ako je povinné.

Aby ich láska nebola len planým citom, snažia sa slúžiť Pánu Ježišovi v núdznych rovnakou láskou, s akou kľačia pred Ježišom v Oltárnej sviatosti. Keď sv. Peter trikrát vyznal Ježišovi svoju lásku: „Pane ty vieš, že ťa mám rád,“ Pán ho vždy poslal pásť svoje ovce (Jn 21, 15-17). Chcel, aby svoju lásku dokázal činmi. Preto aj služba každého člena začína doma – starostlivosťou o manžela, manželku, deti, chorých, starých, či iných príbuzných, ktorí potrebujú pomoc. Potom sa ich láska môže rozvíjať v dobrovoľníckej službe charity, nemocnice, či farnosti. Môže to byť i starostlivosť o kostol. Ide o to, aby táto služba bola skutočným a vedomým prejavom lásky k Ježišovi Kristovi. Členovia sa snažia aspoň o pol hodinu tejto služby za týždeň. Vzniká tak hodina, ktorú člen prežíva s Ježišom – pol hodinu v adorácii a pol hodinu v službe.

Za každú pol hodinu adorácie pred svätostánkom môže člen za obvyklých podmienok[*] získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Chorí, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžu plniť členskú povinnosť adorácie a získavať rovnaké milosti, ak sa snažia adorovať aspoň na diaľku z domu alebo zo svojho lôžka.

Spoločenstvo považuje za svoje hlavné sviatky slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, farský adoračný deň (vo farnosti Martin – Sever je to na slávnosť výročia posviacky kostola 15. mája), a bdenie s Ježišom v Getsemanoch na Zelený štvrtok alebo pri Božom hrobe na Veľký piatok či Bielu sobotu.

Olomoucký arcibiskup alebo ním poverený sekretár slúži mesačne svätú omšu za živých a zomrelých členov.

Na záver pozdrav od otca arcibiskupa Jana Graubnera: „Milý otec Štefan, ďakujem za e-mail, ktorý ma potešil. Aj ja som dlho videl potrebu pomôcť ľuďom rozvinúť osobný vzťah s Bohom, bez ktorého sa nedá rozvíjať kresťanská viera. Spomedzi mnohých aktivít, ktoré rozvíjame viac ako 20 rokov, asi najviac oslovili adorácie za kňazské povolania, ktoré sme konali pri dekanátnych púťach. Ľudia ich potom chceli aj vo svojich farnostiach. Jedným z ďalších krokov bolo založenie spoločenstva Eucharistická hodina, ktoré je už aj v ostravsko-opavskej diecéze. Celkom je zapojených asi 3 000 členov. Ak majú veriaci záujem, môžu sa prostredníctvom Vás prihlásiť. Každý člen dostáva členskú knižku, kde je niekoľko adoračných pobožností, a občas nejaký zošitok meditácií. Zatiaľ ich nemáme v slovenskom jazyku, dúfam, že najmä mladším to nebude vadiť. Úprimne vás všetkých pozdravujem a zo srdca vám žehnám.“

 

[*] Polhodina adorácie, sväté prijímanie v ten deň, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu.

Bližšie informácie na stiahnutie:

MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC
OKTÓBER 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Viera je posilnená, keď je daná iným.

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Aj v našej farnosti sa budeme venovať tejto téme každodennými zamysleniami počas večerných sv. omší v týždni, pri adoráciách či modlitbách. Október 2019 je jednoducho mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie...

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám, že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou
svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.
Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Pápež František

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:


1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Pápežských misijných diel:


Udialo sa vo farnosti

25 rokov
od posviacky kostola a založenia farnosti Martin-Sever

Je to veru už 25 rokov, čo banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž dňa 15. mája 1994 slávnostne konsekroval farský kostol a zasvätil ho Sedembolestnej Panne Márii a zriadil farnosť Martin – Sever.

To, že sa môžeme už 25 rokov spolu radovať a modliť v našom chráme je zásluha p. dekana Jaroslav Pechu, ktorý prišiel s myšlienkou stavby nového kostola v Martine. Vďaka však patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pri asistencii na tomto Božom diele. Ďakujeme za každú, aj tu najkratšiu modlitbičku, za každú pôstnu chvíľu, za milodary, za prácu, za ústretovosť, za pomoc odbornú i tú ľudskú, za obety, ktoré veriaci preukázali nielen počas stavby, ale i počas 25 ročnej existencie farnosti.


                   


             

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov