Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin-Sever

Podporte našu farnosť

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ako podporiť našu farnosť, kliknite na tlačítko nižšie.

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Katolíckej základnej školy s materskou školou A. Bernoláka s nástupom od 1. augusta 2021

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– absolvovanie prvej atestácie, resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
– pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:
– občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť školskej legislatívy
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
– pozitívny vzťah k deťom a mládeži
– zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:
– prihláška do výberového konania s uvedením dátumu a miesta podania žiadosti
– overené kópie dokladov o vzdelaní a ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
– originál dokladu o pedagogickej praxi min. 5 rokov
– doklad o prvej atestácii (originál alebo overená kópia)
– profesijný životopis a motivačný list
– krstný (sobášny) list – originál výpisu z krstnej matriky farnosti
– odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi (originál)
– koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
– profesijný životopis a motivačný list
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania:
– doručte do 12.00 hod. dňa 20. mája 2021
– na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením: “VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTÁRAŤ”

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, J. Kalinčiaka 1, Žilina
Tel.: 041/500 22 15
Fax: 041/500 22 16
E-mail: dsu@dcza.sk

Ponuka novín, časopisov, prednášok pre čitateľov

Ak máte záujem o čítanie novín, časopisov, prednášok v elektronickej verzii, kliknite na konkrétny obrázok

K zakúpeniu elektronické vydanie Katolíckych novín.

Bezplatné elektronické vydanie novembrového čísla časopisu Naša žilinská diecéza.

Elektronické vydanie časopisu Rebrík pre deti.

Články v časopise Slovo medzi nami.

Bezplatné stiahnutie knihy Vznešenejšia cesta od známeho biblistu prof. Františka Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku.

Paulínky v Čechách ponúkajú na svojej webovej stránke paulinky.cz e-knihy zo svojej ponuky na stiahnutie zadarmo.

Bezplatné stiahnutie Litánie k milosrdnému Bohu. Mníšky cisterciánky v kláštore Magdenau (Švajčiarsko) ich sa denne modlia. “Ich pokojný rytmus nám pripomína jemné kolísanie kolísky, v ktorej matka kolíše svoje dieťa, aby si upokojilo vyľakané srdce a pokojne zaspalo,” píšu na svojej stránke. Litánie sú silne inšpirované biblickými textami.

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi proti epidémiám. Ide o krátku modlitbu, ktorú sa môžeme modliť aj denne.


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov