Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

9. januára 2023 pán Bert Luttmer z Holandska odišiel do večnosti

Rozlúčka s pánom Bertom Luttmerom

S bolesťou mi dovoľte, milí farníci, oznámiť vám správu, že pán Bert Luttmer z Holandska, odišiel dňa 9. januára 2023 do večnosti.

V 90-tych rokoch bol jedným zo zakladateľov partnerstva a jeho rozvoja medzi mestami Martin a Hoogeveen. No jemu ako katolíkovi, veľmi záležalo aj na vzájomných vzťahoch medzi veriacimi. Preto v auguste 1993 zazvonil na dvere farnosti sv. Martina. Odvtedy sa datuje naše priateľstvo.

Rada by som sa poďakovala Pánu Bohu za jeho život a starostlivosť predovšetkým ako manžela, otca, starého otca a priateľa, ale aj dobrodincu, ktorý zorganizoval viaceré finančné zbierky aj pre našu farnosť (napr. akcia kostolné lavice pre nový kostol v r. 1995), hoci to pre ich maličké katolícke farské spoločenstvo nebolo jednoduché.

S radosťou spomínam na návštevy Holandska, s p. farárom Holbayom a dvoma členmi farskej rady (1994), v ďalších rokoch s mnohými inými farníkmi. Pán Bert nás sprevádzal mestami Hoogeveen, Groningen, Amsterdam, ba zašli sme aj ku Severnému moru. V roku 2005 som sa v štvorici, pod vedením vtedajšieho p. kaplána Mariána Gregora, zúčastnila osláv 100. výročia založenia ich katolíckej farnosti Navštívenia Panny Márie. V živej pamäti mám nadšené a šťastné holandské žienky, ako ďakujú p. kaplánovi Mariánovi nielen za jeho hru na organ a klavír , ale aj za to, že prijal pozvanie na návštevu ich farnosti. Na príspevky do farského časopisu pána kaplána Mariána Gregora si možno spomínate, jeho „ cestovateľské peripetie “ z prvej a druhej cesty do Hoogeveenu sú myslím nezabudnuteľné (2005-2006).

Mnohí obyvatelia Hoogeveenu, či dvoch filiálok blízkeho okolia, nás opakovane navštevovali. Ako bývalá učiteľka tunajšej cirkevnej školy si rada spomínam na akciu 24 mladých Holanďanov u nás na škole, škôlke, či farnosti (október 2009). V sobotu večer zorganizovali mladí z oboch martinských farností spoločnú zábavu s bohatým programom v JM centre, v nedeľné ráno sa v pastoračnom centre Božej tváre už ozýval čulý priateľský ruch pri originálnych raňajkách. Nasledovný októbrový pondelok bol zážitkom aj pre sprevádzajúcich mladých slovenských hostiteľov v rodinách: ku vodopádu Skok vo Vysokých Tatrách sme sa brodili v čerstvo napadnutom prvom snehu! Po dobrom obede v kolibe sme si užívali plávanie v Tatralandii pri Liptovskom Mikuláši. Za týmto úžasným dňom stojí organizačne náš bývalý pán dekan Robert Krajčík.

Dovoľujem si priložiť aspoň pár fotiek. V nemocničnej kaplnke spoznáte dp. Pavla Zemku, či dp. kaplána Janka Kuneša, i nebohého evanjelického pána farára Jána Hroboňa. Pár fotiek je z Nízkych Tatier (Habakuky), Vlkolínca, Starých hôr. Nedávno som pozerala darovanú videonahrávku z jesene 1994, kedy k nám prišiel plný autobus Holanďanov. Zaujímavé zábery: pešia zóna, Kláštor p. Znievom, Vrícko, nemocnica, aj nový kostol. Poloprázdna plocha kostola a zopár radov starších lavíc z kina.

Tieto aktivity inicioval nebohý pán Bert Luttmer, často pre spoluprácu nadchol aj tamojších kňazov – ak ich mali, napr. dp. Koosa Tolbooma, ktorý Martin navštívil trikrát. Minulý týždeň som sa s ním stretla na pohrebe a zádušnej sv. omši v Holandsku.

Náš priateľ, nebohý Bert Luttmer, napísal v októbri 2022 svoj príspevok do tamojšieho farského listu, ktorý je zverejnený nižšie pre naše povzbudenie.

S pozdravom vaša organistka pani Hanka Hlúbiková

Pán Bert Luttmer

Zamyslenie pána Berta Luttmera

Pred pár mesiacmi mi bola nečakane diagnostikovaná ťažká, nevyliečiteľná choroba. Proces choroby je veľkou zmenou aj pre moju manželku, deti a vnúčatá. Moja činnosť lekára, ako aj činnosť v Laickom spoločenstve pri Karmelitánskej reholi, musela byť ukončená. Poznanie konca života sa stáva jasnejším. Cez stratu zdravia a obmedzenie sociálnych kontaktov sa pohľad akosi automaticky sústreďuje na to, čo je skutočne dôležité. Prehĺbenie duchovného života, modlitba, čítanie Svätého písma v nádeji a s upriamením sa na plné očakávanie našej viery. V tejto fáze objavujem v biblických textoch nový význam.

V tomto cirkevnom roku stojí v popredí Lukášovo evanjelium pri slávení sv. omše. Niektoré texty sa nás môžu obzvlášť dotknúť. Napríklad evanjelium z 21.augusta začína: „Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil“ (Lk 13, 22). Ježiš je na ceste, a jeho učeníci, a teda aj my, sme s ním na ceste do nebeského Jeruzalema.

V Lk 9, 37-50 sa zdá, že učeníci na tejto ceste sa majú od Ježiša ešte veľa čo učiť. Sami nedokážu vyhnať zlého ducha. Vedú rozhovory o tom, kto z nich je väčší. Sami nedokážu nič, avšak s Ježišovou pomocou sa učia byť pokornými. Ich viera, ich modlitby, ich láska a ich dôvera v Boha sú posilňované, a tak sú schopní túto ťažkú cestu zvládnuť.

Prekážok na tejto ceste do Jeruzalema je stále viac. Kritika Ježišových odporcov sa stupňuje. Pochybuješ niekedy o tom, že ako hriešny človek môžeš dôjsť ku Bohu? Čo k tomu píše evanjelista Lukáš?

Nepredstaviteľné je ale možné. Podľa Lk 12, 4-8 sa nebeský Otec stará o svojich s veľkou trpezlivosťou a podľa Lk 13, 8 posilňuje vieru tých, ktorí mu dôverujú.
„A prídu od východu i západu, od severu i od juhu…“ Oni, ktorí sú tí nečistí, ale pokorní, sú pozvaní k Pánovmu stolu.

Mnohí poslucháči, medzi nimi farizeji, sú udivení. Myslia si, že predsa oni majú právo vojsť do Pánovho domu, pretože pochádzajú z Abrahámovho rodu. Ale v Lk 14, 15- 24 práve počas stolovania s farizejmi a zákonníkmi hovorí Ježiš o tom, kto bude mať účasť na stolovaní v Božom kráľovstve. Ježiš použije podobenstve o veľkej hostine. Pozvaní sa začali naraz triviálne vyhovárať. Vtedy hospodár poslal svojich sluhov do mesta, na polia, aby priniesli chudobných a mrzákov , slepých a chromých do domu na hostinu.

Tak aj my kráčame s Ježišom cestou do Jeruzalema, aby sme nakoniec po utrpení a smrti povstali k novému životu. Aká výnimočná perspektíva plná nádeje pre nás so slabou, zakrpatenou a slepou vierou.

Bert Luttmer, 21.október 2022

1. etapa je dokončená

K rekonštrukcii presbytéria

Chceli by sme vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za každú modlitbu, ktorou sprevádzate obnovu nášho chrámu, za každý milodar, bez ktorých by sa to nedalo uskutočniť, za každú pomocnú ruku i za milé a povzbudivé slovo, ktoré nás povzbudzuje, za vašu angažovanosť, ktorá svedčí o vašej pevnej viere. Jedine s vašou pomocou sa nám podarilo dokončiť 1. etapu rekonštrukcie presbytéria, počas ktorej sme preinvestovali 123 717 €.

V tomto roku sa plánujeme pustiť do 2. etapy, ktorá pozostáva z nového oltára, ambony a bohostánku. Predpokladaná cena investície podľa starých cien bola 60 000 €. Momentálne sme oslovili viac firiem, ktoré riešia technické možnosti a cenové ponuky.

Zároveň vidíme, že sa zdvihli ceny všetkého, čo je záťažou pre rodinné rozpočty. Preto sme sa rozhodli, že ďalšie mimoriadne zbierky na rekonštrukciu presbytéria nateraz nebudú. Nejaké prostriedky na účtoch máme. Ak by sa stalo, že by peniaze chýbali, oslovíme vás, až keď to bude aktuálne.

Samozrejme, ak by ste aj tak chceli prispieť na presbytérium, môžete tak urobiť:

  • vhodením milodaru do označenej pokladničky, ktorá je v kostole na stolíku s novinami
  • poukázaním finančných prostriedkov na účet, ktorý je vyhradený na tento účel:
    IBAN: SK93 0900 0000 0051 2688 3956
  • naskenovaním platby priamo vo vašom internetbankingu:

Ďakujeme za každú pomoc!

Kurz: „Náboženstvo pre dospelých“

Od 13. januára sme v našej farnosti začali kurz “Náboženstvo pre dospelých” Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej tiež v kostole. Kurzom vás bude sprevádzať vsdp. Jozef Možiešik, riaditeľ DKÚ Žilina. Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých, no pre prihlásených účastníkov máme pripravený aj pracovný zošit so študijnými materiálmi a úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu.


Relikvie
vo farnosti

Naša farnosť dostala relikvie,
ktoré umiestnime do nového oltára.
Viac sa dočítate v sekcii

Pomoc prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity

Pomoc Ukrajine

Slovenská katolícka charita ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi.

  • Poskytnutie ubytovania.
  • Potravinová a materiálna pomoc.
  • Finančná pomoc.

Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
p. Peter Fekiač 0908 034 980
www.charitaza.sk

Modlitba
za farnosť

Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

SK70 0200 0000 0039 0092 2557 (podpora farnosti)
SK93 0900 0000 0051 2688 3956 (podpora rekonštrukcie presbytéria)

ochrana osobných údajov