Skip to main content

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Martin – Sever

Podporte našu farnosť

Podpora farnosti: SK70 0200 0000 0039 0092 2557  (VÚB banka)
Podpora rekonštrukcie presbytéria: SK93 0900 0000 0051 2688 3956  (SLSP)

Zapisovanie úmyslov na sv. omšu

Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko nižšie.

Vyhlásenie KBS k voľbám 2023

Konferencia biskupov Slovenska vydala nasledovné vyhlásenie

Eucharistické adorácie

Po prázdninách znovu začíname v našej farnosti pravidelné Eucharistické adorácie

Adorácie v našej farnosti bývajú:

 • každý štvrtok od 12.30 do 18.25 (večernej sv. omše) v pastoračnom cente
 • každý štvrtok od 19.00 (po večernej sv. omši) do 20.00 v kostole
 • každý piatok 19.00 – 19.30 v kostole

Rozpis adorujúcich členov Eucharistického bratstva “Eucharistická hodina”

Pozvanie do Eucharistického bratstva vo farnosti

Milí farníci nielen z farnosti Martin – Sever, ale všetci, ktorí máte radi náš kostol a radi do neho prichádzate. Chceli by sme vás pozvať, aby ste sa pridali k bratstvu Eucharistická hodina. Toto bratstvo vo svojej olomouckej diecéze založil o. arcibiskup Ján Graubner, taktiež funguje aj v ostravsko-opavskej diecéze a v našej farnosti Martin – Sever. Bratstvo má asi 3 000 členov.

Podmienky členstva:

 • Členovia spoločenstva sa snažia každý týždeň prežiť aspoň pol hodinu s Ježišom v bohostánku, minimálne však raz za mesiac. Ak je vo farnosti viac členov, rozdeľujú si služby tak, aby mohol byť kostol častejšie otvorený pre ďalších veriacich. V našej farnosti sú to štvrtkové adorácie od 12.30 do 20.00.
 • Ak pre starobu alebo chorobu nie je možné prísť do kostola, členovia sa snažia adorovať aspoň pol hodinu týždenne na diaľku z domu alebo zo svojho lôžka.
 • Aby láska členov ku Kristovi nebola len planým citom, snažia sa slúžiť Pánu Ježišovi v núdznych rovnakou láskou, s akou kľačia pred Ježišom v Oltárnej sviatosti. Preto aj služba každého člena začína doma – starostlivosťou o manžela, manželku, deti, či iných príbuzných, ktorí potrebujú pomoc. Potom sa ich láska môže rozvíjať v dobrovoľníckej službe charity, nemocnice, či farnosti. Môže to byť aj starostlivosť o kostol. Členovia sa snažia aspoň o pol hodinu takejto služby za týždeň.
 • Členstvo vzniká zapísaním do matriky členov, ktorá je vedená na arcibiskupskom úrade v Olomouci a do zoznamu členov vedeným farským úradom v Martine – Sever. Každý prijatý člen dostane členskú knižku, ktorá ponúka niekoľko adoračných pobožností a jednotlivých modlitieb.

 

Výhody členstva:

 • Za každú pol hodinu adorácie pred svätostánkom (a chorí na svojom lôžku) môže člen za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Administrátor Olomouckej arcidiecézy alebo ním poverený kňaz slúži mesačne svätú omšu za živých a zomrelých členov.

Kto má záujem o členstvo, môže sa do budúcej nedele (1. októbra) prihlásiť v sakristii. Pri prihlásení je potrebné zložiť jednorazový 5 € milodar na pokrytie nákladov na vydanie členskej knižky a zvoliť si štvrtkovú adoračnú polhodinku.

Pomoc prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity

Pomoc Ukrajine

Slovenská katolícka charita ponúka rôzne formy pomoci utečencom z Ukrajiny, najmä ukrajinským matkám s deťmi.

 • Poskytnutie ubytovania.
 • Potravinová a materiálna pomoc.
 • Finančná pomoc.

Za všetky vaše milodary vám v mene Charity ďakujme.

ZBERNÉ MIESTO A KONTAKT DIECÉZNEJ CHARITY
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, Martin
p. Peter Fekiač 0908 034 980
www.charitaza.sk

Modlitba
za farnosť

Pane, prosíme ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.