Skip to main content

Kontakt:

Jilemnického 59, 036 01 Martin

IČO: 37807684

Telefón: +421 950 428 128

E-mail: ozsever@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK41 8330 0000 0022 0203 1760

Štatutárni zástupcovia:
ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD., predseda
PhDr. Miroslava Mužilová, podpredseda

Sever, o.z.

kto sme, ako sme vznikli, aký je predmet našej činnosti

Občianske združenie SEVER sme zaregistrovali na MV SR dňa 26. 10. 2006. Založili nás ľudia, ktorí v tom čase cítili potrebu riešenia problémov mládeže, predovšetkým vytvorením priestoru pre voľnočasové aktivity, nakoľko na území farnosti Martin – Sever je päť panelových sídlisk so šiestimi základnými školami. Následne bolo založené Centrum voľného času Božej tváre, ktoré v spolupráci so združením a farnosťou vytváralo vhodné podmienky pre kresťanskú výchovu mládeže.

Pre nepriaznivú legislatívnu situáciu bola činnosť CVČ BT k 31. decembru 2016 pozastavená a o rok neskôr zrušená. Avšak Sever, o.z. slúži farnosti aj naďalej a pomáha jej pri napĺňaní pastoračných aktivít. Nakoľko pastorácia neobnáša len starostlivosť o mládež, ale zahŕňa o všetky vekové skupiny a všetky spoločenské vrstvy, videli sme potrebu rozšírenia činnosti občianskeho združenia.

V roku 2019 MV SR schválilo nové stanovy, a tak cieľom združenia je: “Poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám; umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností, nachádzanie nových priateľstiev, sociálnu pomoc znevýhodneným osobám; prispievať k ochrane a podpore zdravia, vzdelávania a osobnostného rozvoja
všetkých generácií: detí, mládeže, dospelých i starších ľudí rozvíjaním pozitívneho vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúre a športu.” (Stanovy 2.1)

Združenie uskutočňuje svoj cieľ predovšetkým tým, že: “Vytvára podmienky a podporuje aktivity v oblasti podpory a ochrany zdravia, vzdelávania, kultúry, športu, umeleckej činnosti, eticko-náboženského rozvoja, sociálnej pomoci, ochrany ľudských práv a ochrany životného prostredia; organizuje a sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť; nadväzuje kontakty a spoluprácu s odborníkmi, fyzickými a právnickými osobami, štátnymi organizáciami, mimovládnymi združeniami, spolkami a náboženskými inštitúciami, ktoré majú príbuzné zameranie a činnosť; získava finančné prostriedky z grantov, darov, dotácií, benefičnej a hospodárskej činnosti a iných zdrojov v rozsahu potrebnom na naplnenie cieľa; vyvíja propagačnú, publikačnú činnosť a poskytuje informácie o horeuvedených aktivitách; združenie môže taktiež vyvíjať podpornú podnikateľskú činnosť, ktorej charakter slúži na rozvíjanie cieľov združenia.” (Stanovy 2.2.)

Pri napĺňaní svojich cieľov Sever, o.z. úzko spolupracuje s farnosťou Martin-Sever a jej pastoračným centrom sv. Cyrila a Metoda.