Nový slovenský preklad
Rímskeho misála

Farské katechézy
k Rímskemu misálu

Pripravili sme pre vás 4 katechézy na adventné nedele, v ktorých sa budeme postupne venovať novému prekladu Rímskeho misála.


Nový slovenský preklad Rímskeho misála

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila práce na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania. Jeho príprava začala v roku 2012 a jednotlivé časti misála boli schvaľované postupne. Omšový poriadok a eucharistické modlitby boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2016. V auguste 2020 Kongregácia napokon po viacerých pripomienkach a konzultáciách vydala súhlasné stanovisko aj so zvyšnými časťami misála. Misál sa plánoval nezáväzne používať už od 1. adventnej nedele, avšak nakoľko liturgia nedovoľuje používať súčasne 2 formuly premenenia na jednom území, nový preklad Rímskeho misála začneme používať od 1.januára 2022.


Rímsky misál je v kostole azda najpoužívanejšia liturgická kniha, ktorá obsahuje všetky liturgické texty svätej omše, tzv. “omšový poriadok”. V Cirkvi sa používa jednotný omšový poriadok, ktorého predlohou je tzv. typické vydanie Rímskeho misála, ktoré vychádza vždy v latinskom jazyku a je podkladom na preklady do národných jazykov.

Doterajšiu platnú verziu na Slovensku máme podľa druhého typického vydania. V roku 2000 však vo Vatikáne vyšlo Tretie typické vydanie Rímskeho misála, a konečne v roku 2021 sme sa dočkali jeho slovenského prekladu.

Nový preklad však prináša aj určité zmeny, na ktoré si budeme musieť zvyknúť. Týkajú sa najmä modlitieb kňaza. Texty ľudu ostávajú bez zmeny, jedinou zmenou je úprava zvolania pri príprave obetných darov, ktoré sa hovorí, len ak sa nespieva: “Požehnaný Boh naveky” (namiesto: “Zvelebený Boh naveky”). 

V novom slovenskom Rímskom misáli sa nachádzajú dva typy úprav:

1) Zmeny a doplnenia, ktoré si vyžiadalo nové latinské tretie typické vydanie, promulgované v roku 2000
Ide najmä o preusporiadanie niektorých omšových formulárov, napr. v Spoločných omšiach Panny Márie, a o doplnenie nových textov. Doplnené boli texty pre slávenia, ktoré boli pridané do liturgického kalendára a chýbali v doterajšom Rímskom misáli, ale aj iné liturgické texty – napr. Turíčna vigília, vigílna omša na slávnosť Zjavenia Pána, prefácia O svätých mučeníkoch II., niektoré votívne omše, modlitby nad ľudom na každý deň Pôstneho obdobia, nové výzvy na prepustenie ľudu. Doplnené boli aj texty pre nové slávenia v slovenskom liturgickom kalendári.

2) Úpravy doterajšieho prekladu
Promulgačný dekrét tretieho typického latinského vydania (20. apríla 2000) požaduje od konferencií biskupov, aby doteraz používané texty upravili tak, aby boli vernejšie latinskému originálnemu textu. Inštrukcia o preklade liturgických textov Liturgiam authenticam, (čl. 131 a 133) takisto požaduje revíziu doterajších prekladov. Preto v súčasnom slovenskom znení boli identifikované miesta, ktoré sa výraznejšie odkláňajú od latinského originálneho textu. Preto bolo nevyhnutné v zmysle vyššie uvedených predpisov vykonať aj niektoré úpravy doterajšieho prekladu.

Azda najvýznamnejšia úprava sa týka slov premenenia, ktoré budú znieť:

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Spojka „lebo“ je doplnená kvôli tomu, že v latinskom texte sa nachádza slovo „enim“.
Nahradenie doterajšieho slovného spojenia „za všetkých“ novým spojením „za mnohých“ je vyhovením požiadavke Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti z roku 2006. 

Základné informácie o úpravách nájdete v nasledujúcich článkoch:


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov