Oznamy zo života Cirkvi

tu nájdete informácie dotýkajúce sa našej farnosti,
ale aj iné zaujímavosti

Príhovory o čipovaní a očkovaní 

Posledné dve nedele zazneli v našom kostole dva príhovory na témy:

  • Má znak šelmy v Zjavení sv. Jána nejakú súvislosť s testovaním, očkovaním, či dokonca čipovaním?

  • Postoj kresťana k očkovaniu proti COVID-19 a problematika vakcík pripravených z buniek derivovaných z umelo potratených plodov.

Môžete si ich stiahnuť kliknutím na tlačítka nižšie. Tiež ponúkame niekoľko odkazov k tejto problematike.

Slovenskí biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst

Na 97. plenárnom zasadaní KBS sa slovenskí biskupi rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, biskupi do pozornosti všetkým ukladajú modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst.

Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.

Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,” uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroj: tkkbs.sk

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Možnosť získania plnomocných odpustkov v čase pandémie

Na základe dekrétov Apoštolskej penitenciárie je možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich celý november. Taktiež odpustky môžeme získať pre seba aj my živí, ale za iných podmienok.

Odpustky za zosnulých:

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Týchto 8 dní počas novembra si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov (napr. karanténa) nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Odpustky za živých:

Úplné odpustky na základe stále platného dekrétu Apoštolskej penitenciárie ešte z 19. marca môžu získať:

a) chorí na koronavírus, osobám v karanténe, zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. Odpustkový úkon je modlitba Verím v Boha, Otče náš a Zdravas Mária;

b) tí, ktorí sa ocitnú bezprostredne v blízkosti smrti bez možnosti prijať pomazanie chorých a viatikum – uctením si Ukrižovaného alebo kríža. Tiež je dôležité vzbudiť si dokonalú ľútosť, čo znamená prosiť o odpustenie, pretože som ublížil milujúcemu nebeskému Otcovi;

c) všetci ostatní môžu získať tieto odpustky, ak adorujú Eucharistiu alebo čítajú Sväté písmo aspoň pol hodinu, prípadne sa pomodlia ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých Boh povolal k sebe.

Pri získaní úplných odpustkov tak za živých ako aj za zomrelých:

Je potrebné mať túžbou aj po splnení obvyklých troch podmienok, a to hneď ako to bude možné: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Zdroj: tkkbs.sk

Film Francesco vyvolal pozornosť, ale manipuluje kontext

Slovenskými médiami prebehla správa, že vraj pápež František zmenil náuku Cirkvi ohľadom homosexuálnych zväzkov.  

Počas týždňa obehla Slovensko správa, že pápež prvýkrát verejne podporil registrované partnerstvá homosexuálov, čo vyvolalo značný údiv veriacich na Slovensku. Udiať sa to malo v dokumentárno-biografickom filme Francesco rusko-amerického režiséra Jevgenija Afinejevského.

Slovenské média však už nepriniesli informáciu o tom, že išlo o zmanipulovaný kontext, ktorá bola vytrhnutá z kontextu niekoľkých dokumentov a rozhovorov pápeža.

Preto vám ponúkame odkaz na niekoľko komentárov, ktoré sprostredkovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Modlitba duchovného svätého prijímania a vzbudenie dokonalej ľútosti

V čase pandémie sa zvykne hovoriť o dokonalej ľútosti a duchovnom svätom prijímaní.

Dokonalá ľútosť:

Katechizmus ju definuje „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

To znamená, že keď nemáme aktuálne príležitosť sa vyspovedať (neprítomnosť kňaza, vážna choroba, karanténa, …), a preto ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. 

„Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: ‚Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi‘ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: ‚Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť‘. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“ (pápež František 20.03.2020).

Podrobnejšie rady nájdete na tomto odkaze:

Duchovné sväté prijímanie:

V televíznych či streamovaných sv. omšiach sa kňazi zvyknú modliť modlitbu duchovného sv. prijímania. Ide o vzbudenie túžby, aby Ježiš obdaroval človeka svojimi milosťami, ako keby prijal Eucharistiu. Ponúkame modlitbu Svätého Otca k duchovnému sv. prijímaniu:

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Novéna o príhovor patrónky proti epidémiám

Je prinajmenšom zvláštne, že patrónka proti epidémiám, ktorú Cirkev uctieva od prvých storočí, sa volá sv. Korona.

Táto svätica a mučenica žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, neopustila ho, ba práve naopak. Hoci ho prenasledovali, verne stála po jeho boku a podporovala ho. Preto aj sama bola usvedčená z kresťanskej viery a za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor.

Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice.

Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Ak cítite pozvanie, môžete sa touto novénou pridať k tejto tradícii a prosiť ju o príhovor a Božiu ochranu.


Pod pojmom “Novéna” rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť!

Ešte si pripomeňme radu anglikánskych biskupov z Anglicka: “Prečo sa nepomodliť Modlitbu Pána – Otče náš -, kým si umývate ruky?” Trvá to približne toľko, koľko odporúčaných 20 sekúnd…


Užitočné odkazy

Farnosť sv. Martina

Martin

Vojenská farnosť sv. Martina, Martin - Podháj

Vojenská farnosť sv. Martina

Martin - Podháj

Duchovná služba

Univerzitná nemocnica Martin

Centrum univerzitnej pastorácie

Martin

RKC Farnosť Martin - Sever
+421950428128 | fara@martinsever.sk

Bankové spojenie: SK70 0200 0000 0039 0092 2557

ochrana osobných údajov