Skip to main content

Krst dospelého

Dospelý človek môže byť pokrstený jedine na základe osobného rozhodnutia. Pre krst dospelého sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote. Obdobie katechumenátu je individuálne, spravidla trvá 2 roky.

Dospelý, ktorý je krstený, má hneď po krste, ak neprekáža vážny dôvod, prijať sviatosť birmovania a Eucharistie.

V prípade záujmu o krst dospelého, prihláste sa osobne na fare počas stránkových hodín, kde vám poskytneme všetky potrebné informácie. Príprava prebieha na základe individuálneho dohovoru a potrieb každého katechumena.

Podmienky na krstného a birmovného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

  • určuje ho dospelý krstenec a má úmysel túto úlohu plniť
  • vek aspoň 16 rokov
  • katolík, pobirmovaný
  • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole, nie je postihnutý kánonickým trestom)
  • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena.
  • Birmovný rodič je jeden, odporúča sa, aby to bol jeden z krstných rodičov.

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

  • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom