Skip to main content

Sviatosť manželstva

Čo je manželstvo

Manželstvo je celoživotné spoločenstvo muža a ženy zamerané na dobro manželov ako aj na odovzdávanie života a výchovu detí. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota, vernosť a nerozlučiteľnosť. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov. Platné manželstvo dvoch pokrstených je zároveň sviatosťou.

 

Príprava na manželstvo

Snúbenci oznámia svoj úmysel sa zosobášiť čím skôr – najmenej však 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša v kancelárii farského úradu. Podajú informácie k sobášnej dokumentácii, dohodnú termín sobáša. 

 

Stretnutia snúbencov 

Predmanželská príprava, ktorá pozostáva z tematických stretnutí počas víkendu, má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale na manželstvo. Registrácia prebieha na www.domanzelstva.sk.

 

Civilné účinky

Aby sobáš v kostole mal účinky pred štátom, je potrebné vypísať formulár “Žiadosť o uzavretie manželstva” na mestskom úrade Martin. Na oddelení matriky predložíte občianske preukazy a rodné listy. Po sobáši vám vydajú úradný sobášny list a tiež potvrdenie pre zamestnávateľa. Bližšie info: http://www.martin.sk/sobas/ds-1472.

 

Svedkovia

Pri sobáši majú byť dvaja svedkovia. Slobodne si ich zvolia snúbenci, poväčšine niekoho z najbližších. Svedkovia musia mať aspoň 18 rokov, schopní právnych úkonov a poznajúci slovenský jazyk. Na farskom úrade oznámia: mená a priezviská svedkov, ich adresy a rodné čísla.

 

Sobášny obrad

V týždni pred sobášom je nácvik obradu. Snúbenci sa na sobáš sa pripravia aj sv. spoveďou.

V kancelárii farského úradu je potrebné prediskutovať všetky osobné požiadavky a detaily sobáša, ako je výzdoba kostola a lavíc, účasť organistu, príp. speváckeho zboru a ďalšie. Žiadame o rešpektovanie pokynov pre fotografovanie a natáčanie v kostole.

 

Duchovný život

Pravidelná účasť na bohoslužbách, sviatostný život, spoločná modlitba manželov, každodenná modlitba manžela za manželku a opačne sú súčasťou vzájomného posväcovania sa manželov a ich starostlivosti o stabilitu manželstva.

Kurzy prípravy na manželstvo

Víkendové kurzy v Martine