Aj v roku 2019 sme prijímateľom 2%.
Podporte, prosím, aktivity Sever o.z. darovaním 2% z dane.

Ďakujeme!


Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): Sever
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37807684
Sídlo: Jilemnického 59, 036 01 Martin

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

 • Do 15. 2. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).
 • Po vykonaní zúčtovania požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018. Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
  1. 2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre konkrétnu neziskovú organizáciu (ktoré ste si stiahli na začiatku článku).
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za rok 2018 aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií) doručte do 30. 4. 2019 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2%/3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dobrovoľníci, pozor!

V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas roka 2018 odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/ jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3% zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie/ jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  1. 2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
 • Možné je vybrať si iba jednu organizáciu (údaje pre ÚNSS nájdete v úvode tohto článku).
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma). Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele. Daňové priznanie FO typ A na stiahnutie, formát pdf, 98kB Daňové priznanie FO typ A - potvrdenie na stiahnutie, formát pdf, 210kB Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. oddiele. Daňové priznanie FO typ B na stiahnutie, formát pdf, 168kB Daňové priznanie FO typ B - potvrdenie na stiahnutie, formát pdf, 214kB
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2018), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2018) majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2%/3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  2. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti IV. daňového priznania.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2018) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Súbory na stiahnutie Daňové priznanie PO na stiahnutie, formát pdf, 113kB Daňové priznanie PO - potvrdenie na stiahnutie, formát pdf, 130kB

& RKC Martin - Sever.
Nedeľné sväté omše: o 7:30, 9:00, 10:30 a 19:00
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov