Katolícka základná škola s materskou školou

Antona Bernoláka, Martin

Vitajte

Naša katolícka škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza a národného dejateľa Antona Bernoláka. Zriadená bola v roku 1991 a zriaďovateľom našej školy je Žilinská diecéza. Sme plnoorganizovaná deväťročná základná škola, ktorá vo vzdelávaní a výchove dodržiava štátom predpísané učebné plány a sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy.


Najlepšia škola pre vaše deti

Škola s hodnotami

Našou špecifickou úlohou je

 • nielen vzdelávať, ale aj vychovávať svojich žiakov k dobru a pravým životným hodnotám vychádzajúcim z evanjelia,
 • rozvíjať celú osobnosť dieťaťa (rozum, dušu, srdce a telo) v spojení s reálnym životom,
 • vytvárať pre žiakov motivujúce a podporujúce prostredie a poskytnúť každému žiakovi možnosť rastu podľa jeho individuálnych možností, schopností, talentov a darov,
 • vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, dokázali žiť v spoločenstve so sebou a s inými, boli si vedomí zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými ľuďmi,
 • spolupracovať s rodičmi v prospech dieťaťa a vytvárať spoločenstvo vzájomnej pomoci a rastu.

Čo poskytujeme

Poskytujeme komplexnú celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť
od 6:00 – 17:00 hod:
 • pre deti od 3 do 6 rokov – v materskej škole;
 • pre žiakov od 6 do 15 v základnej škole;
 • pre žiakov 1. aj 2. stupňa ráno a popoludní v školskom klube detí;
 • pre všetkých žiakov voľnočasové aktivity a krúžky v CVČ JMC.

Čo u nás nájdete

Kaplnka zasvätená bl. sestre Zdenke
Vybavená počítačová učebňa
Triedy vybavené IKT technikou
Jazyková a tabletová učebňa
Moderné multifunkčné ihrisko
Zelený školský dvor
Vonkajšie detské ihriska
Školská jedáleň
Prípravný ročník
Matematika podľa
Hejného vzdelávacej metódy na 1.st.
Navýšenie hodín ANJ v menšich skupinkách
Integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami

Viete? Neviete?

Viete, žiaci ktorej ZŠ boli v roku 2017 v testovaní deviatakov (T9)
v okrese Martin najúspešnejší (1. miesto v MAT a 2. miesto v SJL)?
Viete, žiaci ktorej ZŠ v Martine dosahujú popredné miesta v okrese vo vedomostných olympiádach, umeleckých, ale aj športových súťažiach?
Viete, ktorá škola má svoje CVČ s viac ako 30 krúžkami?
Viete, ktorá škola každé letné prázdniny organizuje denný letný tábor a skautský tábor?
Viete, ktorá škola má svoju školskú kaplnku?
Viete, ktorá škola má prípravný ročník?

Duchovná oblasť

Kaplnka zasvätená bl. sestre Zdenke


 • Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra. Prvoradým cieľom školy je výchova osobnosti žiaka na základe cností a kresťanských hodnôt vychádzajúcich z evanjelia...
 • Riadnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu sú i náboženské a formačné aktivity a sociálne projekty zamerané na pomoc iným, ktoré sa konajú v čase vyučovania i mimo neho.
 • Výraznú účasť na formovaní kresťanského svetonázoru žiaka majú učitelia, ktorí svojím konaním a príkladom života azda najviac prispievajú k osobitému charakteru katolíckej školy.

Testovanie T9

Matematika
Rok ŠkolaSRRozdiel
2017 80%56,4% 23,6%
2016 77,3%52,8% 24,5%
2015 69,24%52,68% 16,56%
Slovenský jazyk
Rok ŠkolaSRRozdiel
2017 72,3%61,2% 11,1%
2016 74,1%62,6% 11,5%
2015 69,07%62,58% 6,49%

Podmienky prijatia

Prijímame žiakov z katolíckych rodín, ale aj z rodín iného (štátom uznaného) vyznania alebo bez vyznania,
ak žiaci a ich zákonní zástupcovia súhlasia s podmienkami vzdelávania a so zameraním školy.

Kontakt

ROZUM DUŠA SRDCE TELO

Adresa

KZŠ s MŠ A. Bernoláka,
S. Tomášika 1,
03601 Martin

Mobil

+421 911 964 929

Podakovanie

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám v minulosti alebo v súčasnosti pomohli finančnou, materiálnou, duchovnou či inou podporou. Prispeli ste k tomu, aby naša škola mohla nerušene plniť svoje poslanie.

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov