Príprava na prvé sväté prijímanie

Na prípravu k prvému sv. prijímaniu je potrebné prihlástiť sa do KONCA AUGUSTA

K prvému sv. prijímaniu môžu pristúpiť deti i dospelí, ktorí dosiahli vek rozoznávania, sú pokrstení, vedia sa vyspovedať a vedia rozlíšiť Telo a Krv Kristovu od obyčajného chleba a vína. Preto je potrebná príprava, ktorá v našej farnosti bude prebehať v školskom roku 2019/2020.

Príprava detí:

Deti, ktoré sa chcú pripraviť na prijatie Eucharistie, musia:

⸎ v šk. roku 2019/2020 navštevovať minimálne 3. ročník ZŠ

⸎ mať absolvovaný už aspoň 1 rok náboženskej výchovy v škole (v 1. alebo v 2. ročníku, najlepšie v oboch)

⸎ byť vedené k životu viery: modlitba v rodine, pravidelná účasť na nedeľných sv. omšiach

⸎ zúčastňovať sa katechéz každú druhú nedeľu pri nedeľnej sv. omši o 10.30 a na prvý piatok po sv. omši, ktorá býva o 18.30;

⸎ rodičia budú v príprave detí aktívne spolupracovať s kňazmi, obdržia materiály, ktorých súčasťou sú pracovné listy, ktoré s deťmi doma vyplnia a v pravidelných intervaloch ich predložia na skontrolovanie

 

Na záver prípravy – pred 1. sv. prijímaním – by dieťa malo:

⸎ byť pokrstené, vedieť vyznať svoju vieru, viesť primeraný život viery svojmu veku a ovládať základné kresťanské modlitby;

⸎ vedieť rozoznať dobré a zlé skutky, spoznať svoje hriechy na základe desiatich Božích prikázaní a vedieť sa z nich vyspovedať;

⸎ vedieť rozoznať obyčajný chlieb a víno od Kristovho Tela a Krvi.

! Prihlasujeme do konca augusta !

 

Príprava dospelých:

Dospelí, ktorí chcú prijať Eucharistiu sa pripravujú počas prípravy na sviatosť birmovania. Príprava na obe sviatosti trvá jeden rok. Náuky prebiehajú podľa individuálnych potrieb.

Ak dospelí ešte neprijali ani sviatosť krstu, príprava na krst, Eucharistiu a birmovanie trvá spravidla dva roky. Náuky prebiehajú podľa individuálnych potrieb.

Prihlásiť sa možno elektronicky alebo osobne na farskom úrade.

& RKC Martin - Sever.
+421950428128 | fara@martinsever.sk

ochrana osobných údajov